บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด

S
M
L

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมโดย Tobu Top Tours

แนวคิดของ CSR

นอกจากกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูสังคมที่ Tobu Top Tours ได้ทำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เรายังได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างผู้คนในท้องถิ่นและผู้คนที่อยู่บนโลกอีกด้วย ไม่เพียงแต่การดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงผลกำไรเพียงเท่านั้น เรายังทำกิจกรรม CSR อีกมากมายควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ “สังคม” และ “สิ่งแวดล้อม” ด้วย

เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN GLOBAL COMPACT

The United Nations’ Global Compact

UN GLOBAL COMPACT คือหลักสากลโลกที่มุ่งหวังให้บริษัทและกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมมือกันสร้างเสริมและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
เราเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN GLOBAL COMPACT ในปี พ.ศ.2555

Global Compact Japan Network
http://www.ungcjn.org/

โครงการบูรณะซ่อมแซมและฟื้นฟูญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่

ในฐานะที่เป็นบริษัทท่องเที่ยว เราจึงมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนในท้องถิ่นที่ต้องการอาสาสมัครและผู้คนที่ต้องการเป็นอาสาสมัครให้มาเจอกัน โดยผ่านการจัด Volunteer Tours เพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก

การให้ความร่วมมือในโครงการ Japan Committee Vaccines เพื่อเด็กทั่วโลก

Japan Committee Vaccines for the World’s Children

บตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมาที่เราได้ให้ความร่วมมือในโครงการ Japan Committee Vaccines (JCV) ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร NPO ที่ดำเนิน “กิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนให้กับเด็กๆในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้” นอกเหนือจากการบริจาคเงินในนามของบริษัท เรายังได้แนะนำโครงการของ JCV และการรับบริจาคเงินช่วยเหลือ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคเงินไปยัง JCV ให้กับลูกค้าอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทในด้านการช่วยเหลือสังคมของเรา

จรรยาบรรณเพื่อการปกป้องเด็ก

Code of Conduct for the Protection of Children

Code Project เป็นโปรเจคใหญ่ระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อน โดยองค์กรของ UNICEF (กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ), UNWTO (องค์การการท่องเที่ยวโลก), International NGO ECPAT (ECPAT) ให้มีการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) เพื่อกำจัดและปราบปรามการค้าประเวณีเด็กตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม Japan Association of Travel Agents (JATA) ตั้งแต่เริ่มมีโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมาและได้พยายามอย่างมากในการประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือและปกป้องเด็กๆทั่วโลก

สร้างสรรค์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (ด้านสิ่งแวดล้อม / ด้านสุขภาพ)

การท่องเที่ยวเชิง Ecotourism

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของพวกเรา คือ การสร้างสรรค์แพคเกจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อาทิเช่น การจัดทำโปรแกรมทัวร์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม, การศึกษาและเฝ้าติดตามบริษัทที่มีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม, การรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว, โครงการปลูกต้นไม้ในประเทศออสเตรเลียและจีน, การนำเสนอแพคเกจทัวร์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัย, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพเข้าไปอยู่ในแพคเกจทัวร์ด้วย เป็นต้น

ร่วมลงนามสนับสนุนแคมเปญ POSITIVE OFF

“POSITIVE OFF” คือแคมเปญที่รณรงค์ให้คนได้มีและใช้วันหยุดพักผ่อนอย่างมีความสุขในการท่องเที่ยวหรือการออกไปข้างนอก เป็นการนำวันหยุด (OFF) ที่ได้ไปใช้ในเชิงบวก (POSITIVE) ซึ่งทาง Tobu Top Tours ก็ได้ร่วมลงนามสนับสนุนแคมเปญนี้ พร้อมกับดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแคมเปญดังกล่าว

http://www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/

โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Bird Eye View Project

เราได้ออกแบบและสร้างบอลลูนต้นแบบขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันโครงการ “Birds Eye View Project” ภายใต้ความร่วมมือกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นและกลุ่มคนในพื้นที่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ให้ประชาชนได้มีโอกาสขึ้นบอลลูนและได้มองเห็นดินแดนของตัวเองจากบนฟ้าเสมือนการมองของนก เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักโลกและผืนแผ่นดินของพวกเขามากขึ้น

PageTop

Copyright © TOBU TOP TOURS CO., LTD. All Right Reserved.